PROFIL PEJABAT

 

Nama            :  Son Haji, S.IP, S.Sos, M.Kes.
NIP                : 19660626 198702 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I / IVb
Jabatan         : Camat
Nama            : R. Agung Nursatriya, SH
NIP                : 19720822 199803 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina / IVa
Jabatan         : Sekretaris Camat
Nama            : Agus Supriyanto, S. Sos
NIP                : 19650816 198603 1 020
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / IIId
Jabatan         : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama            : Eko Soesilo, SH
NIP                : 19661010 198703 1 008
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / IIId
Jabatan         : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Nama            : Sutinah, SH
NIP                : 19661122 198607 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / IIId
Jabatan         : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Nama            : Misbandi
NIP                : 19640812 198703 1 012
Pangkat/Gol. : Penata / IIIc
Jabatan         : Kasi Trantibum dan Pelayanan
Nama            : Tumirin, SH
NIP                : 19630926 198703 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / IIId
Jabatan         : Kasub Bag. Umum dan Kepegawaian
Nama            : Intan Fitrawati, S.Pt
NIP                : 19820529 200903 1 005
Pangkat/Gol. : Penata / IIIc
Jabatan         : Kasub Bag. Perencanaan dan Keuangan